Halvårssummering 2020: Stimulanspaket, ökad virusspridning och börsrally

 Ett minst sagt extremt halvår har passerat.

Under årets första kvartal fick vi för första gången höras talas om det nya Coronaviruset. Antalet virussmittade personer ökade exponentiellt och hela världen sattes i karantän. Antalet företagskonkurser ökade lavinartat, den globala arbetslösheten nådde nivåer som inte skådats sedan andra världskriget och den globala ekonomiska tillväxten stannade tvärt av.

Under april såg vi en inbromsning av smittspridningen vilket resulterade i att flera utvecklade länder lättade på sina restriktioner. Sedan dess har den globala ekonomiska aktiviteten ökat samtidigt som antalet virussmittade börjat stiga kraftigt igen. Det är fortfarande för tidigt att avgöra om vi kommer uppleva en V-formad utveckling av den ekonomiska tillväxten även om det är lätt att tro när man tittar på aktiemarknaden.

Under årets första sex månader har vi nämligen upplevt både historiska börsfall och uppgångar. Amerikanska aktier rasade mer än 35 procent under första kvartalet för att sedan stiga med 20 procent under andra kvartalet. Historiskt stora stimulanspaket från världens alla centralbanker ligger bakom återhämtningen. Till skillnad från finanskrisen 2008 så har centralbankerna agerat både snabbt och kraftfullt under Coronakrisen för att stabilisera finansmarknaden och för att motverka en ekonomisk härdsmälta.

Vilka förändringar har skett i min BetterWealth-portfölj?

Under första kvartalet skedde en kraftig ökning i marknadsrisk vilket resulterade i att risken i samtliga BetterWealth-portföljer steg kraftigt. För att stabilisera portföljerna och sänka risken justerades samtliga BetterWealth-portföljer. På så sätt kunde vi minska risken för (fortsatt) stora förluster.

Sen dess har aktiemarknaden stigit vilket inneburit att volatiliteten i riskfyllda tillgångar sjunkit något. Däremot förblir marknadsrisken fortfarande hög vilket innebär att risken i samtliga BetterWealth-portföljer är oförändrad sedan början av april. Hög korrelation mellan säkra och riskfyllda tillgångar, låga räntenivåer och relativt hög volatilitet i både riskfyllda och säkra tillgångar bidrar till den höga marknadsrisken. Eftersom risken i samtliga BetterWealth-portföljer är stabil sedan april har det inte heller skett någon justering.


Diagrammet ovan visar portföljfördelningen den 30 juni i BetterWealths medelriskportfölj (VaR 13%).

Hur har BetterWealth:s portföljer presterat?
 
Samtliga BetterWealth portföljer har levererat positiv avkastning under andra kvartalet och har därmed återhämtat delar av förlusten efter kraschen som skedde under första kvartalet.
 
Trots att samtliga BetterWealth-portföljer har en relativt låg andel riskfyllda tillgångar (p.g.a. hög marknadsrisk) så har de levererat bra avkastning eftersom de istället innehåller en större andel räntepapper, företagsobligationer och guld. Guld, amerikanska räntepapper och amerikanska företagsobligationer är nämligen de tillgångar som levererat bäst avkastning under första halvåret 2020.
 
Under andra kvartalet var aktier i utvecklingsländer, europeiska aktier och amerikanska företagsobligationer med hög kreditvärdighet de tillgångar som levererade bäst avkastning. Stimulanspaket från centralbanker och det faktum att Europa inte haft samma grad av smittspridning som USA är anledningen till att dessa tillgångar levererat hög avkastning.

Den faktor som haft störst negativ påverkan på portföljerna under andra kvartalet är en stark svensk krona. Dollarn och euron har försvagats kraftigt mot den svenska kronan som en följd av stimulanspaketen från den amerikanska och den europeiska centralbanken. Eftersom majoriteten av tillgångarna i BetterWealths högriskportföljer ger exponering mot både euro och dollar så har en starkare krona påverkat avkastningen negativt i dessa portföljer. BetterWealths lågriskportföljer har också påverkats negativt men i mindre utsträckning eftersom de innehåller en större andel svenska tillgångar.  

Totalt under 2020 har BetterWealths portföljer levererat en avkastning på mellan -2,5% och -12,5%. Anledningen till att BetterWealths portföljer levererat sämre avkastning än exempelvis svenska aktier är en starkare svensk krona. En relativt låg andel riskfyllda tillgångar i samtliga BetterWealth-portföljer (som följd av hög marknadsrisk) har också påverkat negativt även om det har vägts upp av positiv avkastning från amerikanska räntepapper och företagsobligationer.


Resultatet ovan är i SEK, efter avgifter, under perioden 1:a januari till 30 juni 2020. BetterWealth erbjuder flera olika portföljer med olika risknivåer och ovanstående är resultatet för BetterWealth:s portföljer med högst och lägst målrisk, 25% respektive 6% VaR. Aktie-/ränteportföljerna ovan är sammansatta av OMXS och en svensk obligationsfond. (Datakälla: BetterWealth. Reservation för beräkningsfel).
 
Vad händer framöver?

Med stor sannolikhet kommer vi fortsätta uppleva stora svängningar på börsen under andra halvan av 2020. Stimulanspaket, coronautbrott och framsteg i utvecklingen av ett vaccin mot coronaviruset är bara några av de faktorer som kommer påverka börsen under andra halvan av 2020.

Eftersom aktiemarknaden haft en V-formad utveckling det senaste halvåret så är investerares förväntningar att den ekonomiska tillväxten också kommer vara V-formad.  Investerare letar just nu aktivt efter ledtrådar om den framtida ekonomiska utvecklingen. Därför kommer nya ekonomiska data, positiva som negativa, med stor sannolikhet att. resultera i stora svängningar på börsen.
 
Ur ett riskperspektiv är marknadsrisken och risken för en större börskrasch fortfarande hög. För tillfället befinner vi oss i en väldigt osäker marknad som karakteriseras av stora svängningar, hög korrelation mellan olika tillgångsslag, låga räntor och en ökad risk för en större börskrasch. En annan viktig faktor för att avgöra marknadsrisken är sambandet mellan risk och avkastning. I normala fall är detta samband positivt (du förväntas erhålla en hög avkastning om du investerar i riskfyllda tillgångar) medan det sambandet numera är negativt. Det senaste året har nämligen riskfyllda tillgångar som aktier och tillgångar i tillväxtmarknader levererat negativ avkastning medan säkrare tillgångar som guld, räntepapper och företagsobligationer av hög kreditvärdighet levererat hög positiv avkastning.
 

BetterWealths riskmätare indikerar marknadsrisken den 30:e juni 2020. Det röda, gula och gröna området representerar en hög, medelhög respektive liten risk för en börskrasch. Marknadsrisken bestäms genom att analysera ett hundratal olika kvantitativa faktorer med maskininlärning. Reservation för beräkningsfel.
 
BetterWealth analyserar dagligen ett hundratal olika finansiella och ekonomiska faktorer med maskininlärning för att bestämma marknadsrisk. Även om det är omöjligt att säga vad som kommer ske härnäst på marknaden så går det att säga något om risken. Genom att dagligen kontrollera marknadsrisk, portföljrisk och diversifiering arbetar vi för att se till att våra kunder har de bästa möjliga förutsättningarna. Om marknadsrisken ökar kommer din BetterWealth-portfölj att stabiliseras genom att vi investerar en större andel i stabilare tillgångar. Likaså kommer portföljerna justeras till att innehålla mer riskfyllda tillgångar om marknadsläget skulle förbättras. På så sätt arbetar vi för att se till att våra kunder är förberedda för framtiden, oavsett vad som händer. Det innebär att du som BetterWealth-kund istället kan fokusera på att njuta av sommaren. Glad sommar!

P.S. Vill du följa utvecklingen och BetterWealth närmre så publicerar vi numer en veckovis marknadsbevkaning på vår blogg. Det senaste inlägget kan du läsa här.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper eller fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.