Första kvartalet 2019: Börsrally, inverterad räntekurva och BetterWealth:s avkastning


Vad har BetterWealth haft för avkastning under börsrallyt första kvartalet 2019?  

S&P500 har haft sitt bästa kvartal januari - mars 2019 sedan 1998 med en uppgång på över 12%. Minskad risk för en handelskonflikt mellan USA och Kina och en totalomvändning från förväntade räntehöjningar till räntesänkningar av den amerikanska centralbanken har gjort att aktier världen över har återhämtat hela eller delar av de förluster som skedde under börsoron 2018. Hur har det då gått för BetterWealth:s kunder?

BetterWealth gör dagligen avancerade riskberäkningar för våra kunder för att kontrollera risken i deras portföljer. Under slutet av 2018 bidrog faktorer som ökad volatilitet, ökad korrelation och sämre ekonomiska data till en ökad risk för stora förluster. BetterWealth sänkte därför risken i samtliga av våra kunders portföljer genom att primärt minska allokeringen till riskfyllda tillgångar, såsom aktier. Exempelvis sänktes aktieallokering i vår högriskportfölj (VaR 25%) från ca 90% ner till 70%. Man kan därför fråga sig hur våra portföljer presterat under börsrallyt 2019? Innebar minskad exponering till aktier att BetterWealth:s kunder gick miste om avkastning under börsuppgången? Svaret är nej, snarare tvärtom.

Högre avkastning

Som tabellen nedan visar har BetterWealth:s högriskportfölj levererat bättre avkastning än både OMX30 och ett jämförelseindex av 90% aktier och 10% räntor (BetterWealth:s högriskportfölj innehåller i genomsnitt 90% aktier även om portföljen under denna perioden enbart innehållit 70% aktier. Notera att en 70%/30% aktie/ränte-portfölj har levererat ännu lägre avkastning än en 90%/10% portfölj). Dessutom till en betydligt lägre risk (mätt som volatilitet). D.v.s. BetterWealth:s portfölj har levererat högre avkastning till en lägre risk vilket indikeras med en högre riskjusterad avkastning (Sharpe, riskfri räntan = 0). 

Resultatet ovan är i SEK, efter avgifter, under perioden 2 januari till 29 mars 2019. BetterWealth erbjuder flera olika portföljer med olika nivåer av risk och ovan är resultatet för BetterWealth:s portföljer med högst och lägst målrisk, 25% VaR och 6% VaR. Aktie/ränte-portföljerna ovan är sammansatta av OMXS och svensk obligationsfond. Datakälla: BetterWealth.

Lägre risk


Som tabellen ovan visar har BetterWealth:s portföljer levererat högre avkastning än jämförelseindex. En analys av värdeminskningar "drawdowns" i de båda portföljerna visar att BetterWealth:s portföljer dessutom gjort så utan några stora värdeminskningar. D.v.s. en stabilare avkastning. Grafen ovan visar drawdowns för BetterWealth:s högriskportfölj och jämförelseindex 
under första kvartalet 2019Längden på "spikarna" indikerar storleken på värdeminskningen och bredden indikerar hur lång tid det tog för portföljen att återhämta sig. 

Vad beror den höga riskjusterade avkastningen på?

Analys visar att de avgörande faktorerna till BetterWealth:s höga riskjusterade avkastning under första kvartalet 2019 är bra riskspridning och global valutaexponering. Riskspridning i tillgångar som globala aktier småbolag, fastighetsbolag och aktier av hög kvalitet bidrog till den höga riskjusterade avkastningen. Som grafen nedan visar har samtliga av dessa tillgångar levererat högre avkastning än exempelvis svenska aktier under första kvartalet 2019. Vidare har en svagare krona bidragit till den positiva avkastningen (investering i internationella tillgångar gynnas av en svagare krona). Framförallt exponering till det brittiska pundet och valutor i olika tillväxtländer bidrog till den positive avkastningen. 

Kommer börsrallyt att fortsätta? 

Framsteg i handelsdiskussionerna mellan USA och Kina har bidragit till ett fortsatt börsrally. Början av andra kvartalet 2019 har fortsatt där första kvartalet slutade och globala aktier fortsätter att stiga. Innebär det att marknadsrisken sjunkit? Med största sannolikhet nej. Flera indikatorer pekar snarare på det motsatta.


Historiska skillnaden mellan den amerikanska tioårs- och tremånaders-räntan (blå linje) och lågkonjekturer i USA (orange fält). Röda pilar indikerar när skillnaden mellan tioårs- och tremånaders-räntan varit negativ. Datakälla: fred.stlouisfed.org

Exempelvis inverterad räntekurva. Efter börsoron sista kvartalet 2018 har investerare världen över placerat en större del i statsobligationer. Det har bland annat bidragit till att den amerikanska räntekurvan inverterade 22 mars. D.v.s. investerare erhåller mindre ränta för att låna ut pengar till den amerikanska staten i tre månader än om hen lånar ut pengar i tio år. Inverterad räntekurva tyder på att investerare förutspår sämre ekonomisk tillväxt och generellt en högre risk för en framtida recession. Även om samma indikator historisk förutspådde både börskraschen 2001 och 2008 behöver det inte betyda att det med säkerhet kommer ske en börskrasch i framtiden. Det betyder bara att risken för en börskrasch har ökat.

BetterWealth läser dagligen in ett 100-tal olika finansiella och ekonomiska tidsserier och analyserar dem med maskininlärning för att bedöma marknadsrisken. I skrivande stund visar våra modeller på att marknadsrisken fortfarande är relativt hög. Vi forsätter att mäta och kontrollera våra kunders portföljer och om marknadsrisken ändras kommer våra modeller automatiskt göra nödvändiga justeringar. Allt för att vi ska minska risken för stora förluster, maximera diversifieringen och för att du som kund ska känna dig tryggare med din investering.

Klicka här för att läsa mer om BetterWealth

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.