Kvartalssummering Q1 2020: Stabilitet i en osäker tid


  Knappt tre månader har förflutit sedan det för första gången rapporterades om det nya COVID-19-viruset i Kina. Sedan dess har världen satts i karantän, den globala ekonomiska tillväxten har tvärbromsat, enorma penning- och finanspolitiska stimulanspaket har lanserats och det råder en stor osäkerhet inför framtiden.

Vi har upplevt svängningar av historiska skala på finansmarknaderna med kraftiga börsfall och uppgångar. Globala aktier har tappat 20% under det första kvartalet trots att vi såg en stark återhämtning på nära 15% under mars. VIX, ett mått på den förväntade marknadsvolatiliteten, har nått nivåer som inte skådats sedan finanskrisen. Oljepriset har fallit till sin lägsta nivå på 18 år till följd av ett priskrig mellan Ryssland och Saudiarabien medan räntepapper och guld har levererat positiv avkastning.

Vilka förändringar har skett i min BetterWealth-portfölj?

Som resultat av osäkerheten kring epidemin har volatiliteten i flera olika tillgångsslag skjutit i höjden. Likaså har korrelationen mellan olika tillgångsslag ökat markant. Det betyder att risken har ökat och att riskspridning försämrats i samtliga BetterWealth-portföljer. För att sänka risken, förbättra riskspridningen och återställa balansen i portföljerna har det skett två justeringar till stabilare tillgångar under årets första kvartal.

Portföljfördelning innan (vänster) och efter (höger) justeringarna av BetterWealth:s medelriskportfölj (målrisk VaR 13%). Som diagrammen visar har det skett en justering till en större andel stabilare tillgångar, exempelvis räntor och guld för att stabilisera portföljen.

Hur har BetterWealth:s portföljer presterat?

Coronakrisen har inneburit förluster även för BetterWealth:s kunder och totalt har våra portföljer fallit mellan 2,8% och 15.4% under det första kvartalet. Aktier i tillväxtmarknader och olja var de tillgångar som levererade sämst avkastning medan räntor och guld levererade en positiv avkastning under det första kvartalet. Exponering till globala valutor bidrog positivt och portföljjusteringarna bidrog till en minskad största förlust i samtliga BetterWealth-portföljer.

Grafen nedan visar utvecklingen för BetterWealths högriskportfölj tillsammans med olika aktieindex under första kvartalet 2020. Grafen visar också när det skedde justeringar ifrån mer riskfyllda till stabilare tillgångar i portföljen. Eftersom justeringarna skedde när det skakade som värst på marknaden blev resultatet en minskad största förlust.
Resultatet ovan är i SEK, efter avgifter, under perioden 1:a januari till 31:a mars 2020. Datakälla: BetterWealth. Reservation för beräkningsfel.


Resultatet ovan är i SEK, efter avgifter, under perioden 1:a januari till 31:a mars 2020. BetterWealth erbjuder flera olika portföljer med olika nivåer av risk och ovan är resultatet för BetterWealth:s portföljer med högst och lägst målrisk. Aktie/ränte-portföljerna ovan är sammansatta av OMXS och en svensk obligationsfond. Datakälla: BetterWealth. Reservation för beräkningsfel.

Har BetterWealth varit tvungna att stoppa insättningar och uttag?

För någon vecka sedan stängde flera svenska fondförvaltare handeln av sina obligationsfonder då likviditeten på obligationsmarknaden blev så dålig att det ansågs omöjligt att få tillförlitliga marknadspriser. Som följd av detta tvingades flera investeringstjänster att stoppa möjligheten till insättningar och uttag eftersom de i sin tur investerade i fonderna. Detta har BetterWealth inte behövt göra.

BetterWealth investerar enbart i ETF:er (börshandlade fonder) utgivna av några av de största fondförvaltarna i världen. Även om dålig likviditet i obligationsmarknaden också påverkat dem ETF:er som vi håller i våra portföljer så är likviditeten i ETF:erna fortfarande hög. Därför har vi inte behövt stoppa insättningar och uttag och våra kunder har kunnat göra insättningar och uttag som vanligt.

Vad händer framöver?

Global karantän innebär att den globala ekonomiska tillväxten tvärt stannat av. Graden av arbetslöshet och konkurser ökar snabbt och ekonomer estimerar att årets första kvartal kommer vara många gånger värre än det värsta kvartalet under finanskrisen 2008. Ljuspunkterna i virusmörkret finns i Asien där länder som Sydkorea, Kina och Japan lyckats begränsa spridningen av viruset utan en total nedstängning av samhället.

Massiva penning- och finanspolitiska stimulanser lanserade av centralbanker och regeringar, i kombination med alla de insatser som görs för att minska virusets spridning bidrar också till att minska den negativa effekten på ekonomin. Dock kommer det med största sannolikhet att ta lång tid att reparera skadan som redan är gjord. Goldman Sachs, en investmentbank, estimerar att i bästa fall kommer det dröja till slutet av 2021 eller början av 2022 innan vi uppnår samma ekonomiska tillväxt som innan Coronakrisen.

Riskmässigt så har marknadsrisken och risken för en betydligt större börskrasch ökat markant under det första kvartalet. För tillfället befinner vi oss i en väldigt osäker marknad som karaktäriseras av stora svängningar, ökad korrelation mellan tillgångsslag, låga räntor och en ökad risk för en större börskrasch.

BetterWealths riskmätare indikerar marknadsrisken den 31:a mars 2020. Det röda, gula och gröna området representerar en hög, medelhög respektive liten risk för en börskrasch. Marknadsrisken bestäms genom att analysera ett hundratal olika kvantitativa faktorer med maskininlärning. Se här för mer detaljer. Reservation för beräkningsfel.

BetterWealth analyserar dagligen ett hundratal olika finansiella och ekonomiska faktorer med maskininlärning för att bestämma marknadsrisk. Även om det är omöjligt att säga vad som kommer ske härnäst på marknaden så går det att säga något om risken. Genom att dagligen kontrollera marknadsrisk, portföljrisk och diversifiering arbetar vi för att se till att våra kunder har dem bästa möjliga förutsättningarna. Försämras marknadsläget kommer våra portföljer stabiliseras genom att investera en större del i stabilare tillgångar. Likaså kommer portföljerna justeras till att innehålla mer riskfyllda tillgångar om marknadsläget skulle förbättras. På så sätt arbetar vi för att se till att våra kunder är bäst förberedda för framtiden, oavsett vad som händer.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper eller fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.