Årssummering 2019 och en blick in i 2020.

 År 2019 är förbi och det är dags att se tillbaka på året som gått.

Året öppnade starkt med en rejäl uppgång på börsen efter ett skakigt avslut på 2018. Uppgången drevs på av räntesänkningar från centralbanker runt om i världen. Därefter skedde en eskalation i handelskriget mellan USA och Kina vilket resulterade i att Stockholmsbörsen tappade cirka 10% i maj och sedan 5% i augusti. Året avslutades med en stark uppgång efter att ekonomisk data från USA och Europa överträffade förväntningar samtidigt som det skapades en tillfällig fred i handelskriget mellan USA och Kina. Att USA till slut bestämde sig för att inte införa tullar på importerade bilar från Europa var också en bidragande faktor.

Även om den globala ekonomiska tillväxten har minskat under 2019 har vi haft ett rekordår på börsen. Exempelvis nådde både svenska och amerikanska börsen nya all-time-highs under 2019. Riskfyllda tillgångar som aktier, tillgångar i tillväxtmarknader och företagsobligationer med hög kreditrisk (high yield bonds) levererade alla tvåsiffrigt positiv avkastning. Även säkrare tillgångar som guld och obligationer med lång löptid levererade mycket god avkastning under 2019. Summerat var 2019 ett exceptionellt börsår.

Hur gick det för BetterWealths portföljer under 2019?

BetterWealths modeller gör dagligen avancerade riskberäkningar i samtliga av våra kunders portföljer för att avgöra om portföljens fördelning behövs justeras. En portföljjustering sker automatiskt om:

1. Portföljrisken inte överensstämmer med kundens valda målrisk (mätt som VaR) det vill säga: om portföljrisken är högre eller lägre än förväntat.

2. Portföljens fördelning inte längre är optimal ur ett riskspridningsperspektiv.

Under året som gått har det skett två portföljjusteringar i BetterWealths portföljer. Hög portföljrisk och hög risk för en stor börskrasch var anledningen till att BetterWealths portföljer under första halvan av 2019 innehöll en större andel säkrare tillgångar som räntor och guld. Dessa tillgångar dämpade nedgången under maj månad. Exempelvis tappade BetterWealths högriskportfölj 4,5% medan Stockholmsbörsen föll med 10,8% under maj 2019.

Under andra halvan av 2019 skedde en portföljjustering till mer riskfyllda tillgångar som aktier och tillgångar i tillväxtländer. Lägre volatilitet och lägre samvariation mellan olika tillgångsslag var drivande för portföljjusteringen. Eftersom året avslutades med starka uppgångar för riskfyllda tillgångar innebar portföljjusteringen att portföljerna kunde generera högre avkastning än vad de hade gjort med en större andel säkra tillgångar.

Summerat så har du som sparar i BetterWealths portföljer erhållit en god avkastning under 2019. Globala aktier, aktier av hög kvalitet (high quality), tillgångar i tillväxtländer, japanska aktier och guld var de tillgångsslag som bidrog mest till den positiva avkastningen. Även en svagare svensk krona bidrog positivt.

Vidare har samtliga av BetterWealths portföljer haft en mycket hög riskjusterad avkastning. Det vill säga att de har levererat en hög avkastning till en relativt låg risk. Faktum är att samtliga BetterWealth-portföljer har haft en riskjusterad avkastning på över 3 under 2019. Det är exceptionellt högt och innebär att du som kund har fått väldigt mycket betalt för den risken du tagit med din investering. Som tabellen nedan visar har BetterWealths portföljer också haft mindre stora förluster än traditionella investeringar under 2019.


Resultatet ovan är i SEK, efter avgifter, under perioden 1:e januari till 31:e december 2019. BetterWealth erbjuder flera olika portföljer med olika risknivåer och ovan är resultatet för BetterWealths portföljer med högst och lägst målrisk med 25% respektive 6% VaR. Aktie- och ränteportföljerna ovan är sammansatta av OMXS och en svensk obligationsfond. Datakälla: BetterWealth. Reservation för beräkningsfel.

Vad kommer hända under 2020?

Blickar man framåt mot år 2020 kommer vi med stor sannolikhet uppleva perioder med stora svängningar på börsen. Brexit, handelskrig och presidentvalet i USA är några politiska händelser som kan skaka om börsen. Ekonomer förutspår lägre global ekonomisk tillväxt under 2020 men inte nödvändigtvis en lågkonjunktur. Nyckeln under året kommer vara att analysera nya data för att löpande estimera risken för en lågkonjunktur och en eventuell större börskrasch.

BetterWealths modeller gör precis det. Dagligen analyserar våra modeller hundratals nya ekonomiska och finansiella datapunkter med smart maskininlärning för att bestämma risken i våra portföljer och i marknaden.

Sker en riskförändring justeras våra portföljer. Skulle exempelvis ny data indikera att vi befinner oss i en lågkonjunktur och att risken för en större börskrasch ökar sker en justering till säkrare tillgångar.

Tar man en titt på marknadsrisken i början av 2020 så enligt BetterWealths riskmodell befinner vi oss i en marknad med medelhög risk för en större börskrasch (gult område).


BetterWealths riskmätare indikerar den nuvarande marknadsrisken den 13:e januari 2020. Det röda, gula och gröna området representerar en hög, medelhög respektive liten risk för en börskrasch. Marknadsrisken bestäms genom att analysera ett hundratal olika kvantitativa faktorer med maskininlärning. Se här för mer detaljer. Reservation för beräkningsfel.

Oavsett vad som händer under året så kan du lita på att BetterWealth dagligen ser över din investering och ser till att du har en hög riskspridning och rätt portföljrisk. Det innebär att du inte behöver oroa dig för din investering.

Det var allt för denna gången. Har du frågor eller funderingar så hör gärna av dig.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.