Kvartalssummering Q3 2019 – Positiv avkastning i en riskfylld marknad

 Kvartalssummering Q3 2019 – Positiv avkastning i en riskfylld marknad

  Det tredje kvartalet av 2019 har varit ett händelserikt kvartal på marknaden. En eskalering i handelskriget mellan USA och Kina, en ökning av geopolitiska event och flera tecken på att den globala ekonomiska tillväxten minskar har inneburit perioder med hög volatilitet. Samtidigt har förväntad stimulering från världens centralbanker och mer än 25 räntesänkningar i olika länder under kvartalet varit positivt för riskfyllda tillgångar. Statsobligationer med lång löptid, guld, japanska aktier och aktier med lägre volatilitet har varit de tillgångsslag som levererat bäst avkastning under kvartalet. Demonstrationerna i Hong Kong har lett till att asiatiska tillgångar (Japan exkluderat) har varit de sämst presterande tillgångarna under det gångna kvartalet.

Portföljjustering – Rätt målrisk och högre riskspridning

Under det tredje kvartalet har det skett en justering i BetterWealths kunders portföljer. BetterWealths modeller gör dagligen avancerade riskberäkningar i samtliga av våra kunders portföljer för att avgöra om portföljens fördelning behövs justeras. En portföljjustering sker automatiskt om:

  1. Portföljrisken inte överensstämmer med kundens valda målrisk (mätt som VaR) d.v.s. om portföljrisken är högre eller lägre än förväntat.
  2. Portföljens fördelning inte längre är optimal ur ett riskspridningsperspektiv.

Diagrammen nedan visar tillgångsfördelningen för BetterWealths medelriskportfölj (målrisk: VaR 13%) före (till vänster) och efter (till höger) portföljjusteringen.


BetterWealths modeller kontrollerar dagligen ett hundratal olika faktorer med maskininlärning för att mer effektivt bestämma risk och riskspridning i våra kunders portföljer. Några av de faktorer som låg bakom portföljjusteringen var:
  • Lägre volatilitet – volatiliteten för många tillgångar har sjunkit.
  • Korrelationsförändringar – en lägre samvariation jämfört med tidigare mellan olika tillgångar innebär bättre möjlighet till hög riskspridning.
  • Färre stora börsfall – det senaste året har det skett tre större börsfall, ett i början av oktober förra året, ett i början av maj och ett i början av augusti (samtliga orsakade av twittermeddelande från USAs president Donald Trump). Storleken på dessa börsfall har varit runt 15, 10 respektive 5 procent. Alltså har storleken på börsfallen minskat över tid.

Hur har BetterWealths portföljer presterat?

Trots en orolig marknad har alla BetterWealths portföljer levererat positiv avkastning under tredje kvartalet 2019. Statsobligationer, japanska aktier och aktier med lägre volatilitet har varit de tillgångsslag som bidrog mest medan aktier i tillväxtländer bidrog minst till den positiva avkastningen. En starkare dollar har också bidragit till den positiva avkastningen under tredje kvartalet 2019. Över hela 2019 innebär det att BetterWealths portföljer levererat mycket bra avkastning.Resultatet ovan är i SEK, efter avgifter, under perioden 1 januari till 30 september 2019. BetterWealth erbjuder flera olika portföljer med olika nivåer av risk och ovan är resultatet för BetterWealth:s portföljer med högst och lägst målrisk, 25% och 6% VaR. Aktie/ränte-portföljerna ovan är sammansatta av OMXS och svensk obligationsfond. Datakälla: BetterWealth. Reservation för beräkningsfel.

Tabellen ovan visar olika prestationsmått under 2019 för BetterWealths högriskportfölj (målrisk: 25% VaR) och lågriskportfölj (målrisk: 6% VaR). De båda portföljerna har levererat 23,1 respektive 7,8 procent avkastning efter avgifter. Än intressantare är att BetterWealths kunder har erhållit betydligt högre avkastning än index för den risk som de tagit mätt med riskjusterad avkastning (Sharpe, riskfri ränta = 0).

Kanske det mest intressanta är att de största förlusterna (mätt som drawdowns) för de båda BetterWealth-portföljerna har varit betydligt lägre än index. Det är intressant eftersom det går att kontrollera risk medan man inte kan kontrollera avkastning. Genom att kontrollera risk och riskspridning har BetterWealth minskat den största förlusten för sina kunder.

Med stor sannolikhet kommer vi se perioder med hög volatilitet under sista kvartalet av 2019. BetterWealth kommer fortsätta att dagligen kontrollera risk och riskspridning i våra kunders portföljer. På så vis kan vi se till att kunden har de bästa förutsättningarna att erhålla bra avkastning, oavsett vad som sker under årets sista kvartal.

P.S. Du har väl inte missat vår nya look på vår hemsida? Ta gärna en titt här!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.