Hur diversifierar jag min portfölj?


Vad är diversifiering?

Diversifiering eller riskspridning som det ofta kallas innebär att man sprider sina risker genom att investera i flera olika tillgångar eller värdepapper. På samma sätt som man inte ska lägga alla sina ägg i samma korg innebär diversifiering att även om en av ens investeringar tappar mycket i värde kommer man inte förlora alla sina besparingar. Harry Markowitz erhöll Nobelpriset i ekonomi 1990 då han matematiskt visade på fördelarna med diversifiering. Enkelt förklarat visade han hur man kan uppnå samma förväntade avkastning men till lägre risk genom att diversifiera. 

Bilden ovan illustrerar fördelarna med diversifiering. Den röda strategin illustrerar en väldiversifierad portfölj medan den blåa strategin illustrerar en icke-diversifierad portfölj. Som bilden visar har de båda strategierna erhållit samma avkastning under 2016 medan den röda strategin gjort det till en betydligt lägre risk. Vilken strategi väljer du? Man brukar säga att det inte finns någon gratis lunch men Markowitz själv ska ha sagt att diversifiering är den enda gratislunchen inom finans.

Hur diversifierar man sin portfölj?

Hemligheten bakom en väldiversifierad portfölj är:

1) Att göra sig av med idiosynkratisk eller specifik risk. Idiosynkratisk risk är risk som är specifik för en viss investering. Om jag investerar i Swedbank erhåller jag exponering till risk som är unik för Swedbanks aktiekurs. Exempelvis om Swedbanks VD imorgon skulle säga att hon slutar skulle det förmodligen påverka min investering negativt medan en investering i exempelvis H&M antagligen inte påverkas av nyheten i någon större utsträckning. Genom att sprida riskerna i flera olika aktier kan man göra sig av med idiosynkratisk risk.

2) Att investera i flera olika tillgångsslag och justera sin portfölj när korrelationen ändras. Genom att investera i flera olika tillgångsslag såsom aktier, räntor, råvaror och alternativa ökar man diversifiering i sin portfölj. Det eftersom korrelationen mellan olika tillgångsslag generellt sett är låg. Korrelation är detsamma som samvariation och används för att beskriva hur tillgångar utvecklas relativt varandra. Exempelvis tenderar korrelationen mellan aktier och räntor att vara negativ vilket betyder att när aktier går ned i värde ökar räntor i värde. Korrelationen mellan Amerikanska och Europeiska aktier är positiv vilket betyder att när Amerikanska aktier ökar i värde tenderar Europeiska aktier också att öka i värde. En portfölj med flera tillgångar med låg korrelation mellan sig innebär en väldiversiferad portfölj.

Problemet med korrelation är att den ändras över tid. Det gör att en portfölj som ena dagen ansågs vara diversifierad kanske inte är det dagen efter. Sanningen är att diversifiering snabbt kan ändras och försvinner när man behöver den som mest - under marknadskrascher. Bilden nedan illustrerar korrelationen mellan globala aktier och olika tillgångsslag under stressade marknadsscenarion och under "normala" marknadsscenarion. Som bilden visar ökar korrelationen för samtliga tillgångar vilket betyder att diversifieringen i portföljen försvinner.
Varför är diversifiering viktigt? 

Mindre risk för stora förluster, högre avkastning över tid, stabilare risk och generellt en tryggare placering som gör att man inte behöver oroa sig för svängningar i marknaden är bara några av de fördelarna som kommer med en väldiversiferad portfölj.

Misstaget som många investerare gör är att de investerar i flera olika aktier och tror sig därför ha diversifierat sin portfölj. Som ovan beskriver handlar diversifiering främst om att investera i flera olika tillgångsklasser och justera sin portfölj när korrelationen ökar.

Tyvärr finns det inget enkelt sätt att veta när och hur man ska justera sin portfölj för att bibehålla hög diversifiering. För att uppnå hög diversifiering över tid krävs att man periodvis kontrollerar sin portfölj och gör nödvändiga justeringar. Positiva är att dagens tillgänglighet till data och datorkraft gör att dessa beräkningar kan ske relativt enkelt och till ett lågt pris. Historiskt har dynamiska portföljstrategier enbart varit tillgängliga för stora institutionella kunder eller bankers rikaste kunder. Tekniska utvecklingar gör dock att samma typ av tjänst finns tillgängligt för privatpersoner.