Dynamisk riskhantering VS köp och behåll-strategi


Dynamisk riskhantering eller köp och behåll, vilken portföljstrategi är bäst?

Det finns många olika sätt att investera på. Utbudet av billiga indexfonder gör det enkelt att sprida riskerna i flera olika tillgångsslag och geografiska regioner men frågan vilket strategi man ska tillämpa i sin portfölj kvarstår. När ska man köpa eller sälja? Vilka tillgångar ska man köpa eller sälja? Nedan jämförs och beskrivs för- och nackdelar för två vanliga portföljstrategier.

Köp och behåll

 • Köp och behåll är en enkel, billig och effektiv strategi som bland annat förespråkas av Warren Buffet. Idén är enkel. Köp och eventuellt rebalansera periodvis till ursprungsallokeringen. Eftersom marknaden alltid återhämtat sig historiskt har denna strategi levererat bra avkastning.
 • Problemen med köp och behåll-strategier är bland annat:
  1. En lyckad köp och behåll-strategi med rebalansering bygger på att man säljer de tillgångar som gett bäst avkastning och köper de investeringar som man förlorat mest på. Detta är något som alltid inte är lätt i praktiken och kräver disciplin. 
  2. Strategin kräver en lång investeringshorisont. Eftersom strategin bygger på antagandet att marknaden alltid återhämtar sig måste man vara beredd att vänta. Om man exempelvis investerat i S&P500 enligt en köp och håll strategi år 2000 hade det tagit hela 13 år innan man fått tillbaka sitt kapital.
  3. Man måste ha is i magen. Buffet ska ha sagt "Unless you can watch your stock holding decline by 50% without becoming panic-stricken, you should not be in the stock market." Detta är anledningen till att många investerare misslyckas. De flesta får panik i stora börsfall och säljer i värsta tänkbara tillfället.

Dynamisk riskhantering

 • Dynamisk riskhantering är en strategi där man köper tillgångar med låg risk (typiskt som levererat bra historisk avkastning) och säljer tillgångar med hög risk (som typiskt tappat mycket i värde) för att minimera förluster. Resultatet blir en strategi där man minskar risken för stora förluster under marknadsstress samtidigt som man under stabila marknadsförhållanden har större potential att erhålla överavkastning. Tanken är att strategin ska fungera bra i alla marknadsförhållanden.
 • Problemet med dynamisk riskhantering är att det krävs professional hjälp för att:
  1. Mäta risk på ett effektivt sätt. Det finns oändligt många sätt att mäta risk vilket kräver bra och robusta matematiska modeller.
  2. Löpande mäta risk i portföljen för att veta när portföljen behövs ses över. Strategin bygger på att det sker en omallokering när risken i marknaden ändras. Om portfölje inte övervakas löpande funkar inte strategin. 
 • En studie från Yale University från 2016 jämförde de båda strategierna över en längre tidsperiod och visade att dynamisk riskhantering va bäst. Dynamisk riskhantering hade både levererat högre avkastning och högre riskjusterad avkastning än en köp och behåll strategi.
 • Även om Warren Buffet är ett klart bevis på att köp och behåll strategier funkar så är dynamiska riskhanteringsstrategier en bra utmanare. Benjamin Graham som var mentor åt Warren Buffet ska ha sagt “The essence of investment management is the management of risks, not the management of returns.” D.v.s. investeringar handlar om att hantera risk inte avkastning. 
 • Eftersom dynamiska riskstrategier kräver löpande analys har dessa strategier klassiskt bara använts av stora banker. Dagens tillgänglighet av datorkraft och matematiska modeller gör dock att dessa strategier finns tillgängliga för privatpersoner.
Källor: 
https://uk.scalable.capital/investment-strategy/buy-hold-vs-risk-management-who-wins
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2659431